SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (edaspidi Regionaalhaigla) koolitusel, konverentsil ja seminaril (edaspidi sündmus) osalemise ja sellega seonduvalt kogutavate isikuandmete töötlemise üldtingimused

  1. Sündmusel osalemise tingimused

1.1.   Kasutus- ja privaatsustingimustega nõustumise ja registreerumise kinnitamise korral saate õiguse osaleda sündmusel ning nõustute sündmuse eest tasuma vastavalt Regionaalhaigla poolt esitatud arvele.

1.2.   Pärast sündmusele registreerumist saadetakse Teie registreerumisel märgitud e-posti aadressile automaatteade registreerumise kohta ning hiljemalt nädal enne sündmust kutse täpsema osalemisinfoga. Arve esitatakse üldjuhul pärast sündmuse toimumist.

1.3.   Koolituste osavõtutasu ei sisalda toitlustust ega parkimist. Koolituste toitlustuse ning parkimise info leiab SIIT.

1.4.   Seminaridel ning konverentsidel kehtivad arve esitamisele ja tasumisele toitlustusele ning parkimisele eritingimused, mis on märgitud vastava sündmuse programmis.

1.5.   Sündmuste maht on esitatud akadeemilistes tundides.

1.6.   Regionaalhaiglal on õigus teha muudatusi sündmuste sisus ning korralduses.

1.7.   Regionaalhaiglal on õigus mõjuval põhjusel sündmus ära jätta või edasi lükata, teavitades registreerunuid sellest esimesel võimalusel.

1.8.   Sündmustel osalenutele väljastab Regionaalhaigla kas elektroonilise või paberkandjal tõendi. Sündmuse programmis märgitud testi, arvestuse või eksami eduka sooritamise korral väljastatakse osalejale tunnistus.

1.9.   Sündmusel osalejad saavad teha ettepanekuid sündmuse sisu ning korralduse parendamiseks anonüümse tagasisideankeedi täitmise kaudu või saates tagasisidet vabas vormis e-posti aadressile koolitus@regionaalhaigla.ee või ürituse Regionaalhaiglapoolse kontaktisiku e-posti aadressile.

1.10.   Sündmuse eest tasumine toimub Regionaalhaigla poolt saadetud arve alusel arvel näidatud tähtajaks. Hindadele lisandub käibemaks.

1.11.   Kui koolitusele registreerimine tühistatakse hiljem kui nädal enne koolituse toimumist, kuulub koolituse maksumusest hüvitamisele 100% või kui koolituse eest on juba tasutud, siis seda ei tagastata. Mõjuvatel põhjustel ja vähem kui nädal ette teatades on võimalik osalemine tühistada ilma koolitustasu maksmata või kui koolituse eest on juba tasutud, siis tasu tagastatakse.

1.12.   Seminaridel ja konverentsidel osalemise tühistamisel kehtivad eritingimused, mis on märgitud sündmuse programmis.

1.13.   Registreerumise tühistamiseks palume teavitada Regionaalhaigla koolituskeskust esimesel võimalusel kas e-posti teel: koolitus@regionaalhaigla.ee või telefonil: 617 1541.

 

  1. Sündmuse korraldamisega seonduvalt kogutavad isikuandmed ja nende töötlemise tingimused

2.1.   Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

2.2.   Regionaalhaigla koolituskeskus kogub ja töötleb isikuandmeid kooskõlas nõuetega, mis tulenevad Euroopa Liidu ja kohalikest õigusaktidest.

2.3.   Koolituskeskus kogub sündmustele registreerimisel osalejate kohta järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontakttelefon, amet, e-posti aadress, asutus, ametikoha liik, asutuse kontaktandmed.

2.4.   Kogutud andmeid kasutab Regionaalhaigla Koolituskeskus korraldusliku teabe edastamiseks, nõusolekute küsimiseks, sündmustel osalemist tõendavate dokumentide väljastamiseks, maksedokumentide koostamiseks ja edastamiseks ning sündmuste infokirjade saatmiseks.

2.5.   Sündmuste sisu ja korralduse kohta sündmuste toimumise järgselt kogutav tagasiside on anonüümne ning seda kasutatakse sündmuste kvaliteedi ja korralduse hindamiseks ja parendamiseks.

2.6.   Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab osalejat tuvastada seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.

2.7.   Osalejal on õigus pöörduda Regionaalhaigla koolituskeskuse poole ja tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist ja andmete kustutamist, kui andmete töötlemine ei ole enam vajalik andmete kogumisega saavutatava eesmärgi täitmiseks, e-posti aadressil koolitus@regionaalhaigla.ee või telefoni teel 617 1541.

2.8.   Sündmuste kohta informatsiooni saamisest loobumiseks palume teatada koolitus@regionaalhaigla.ee.

2.9.   Üldiste andmekaitsealaste küsimustega palume pöörduda Regionaalhaigla andmekaitsespetsialist Terje Enula poole e-posti aadressil Terje.Enula@regionaalhaigla.ee või telefoni teel 6171102.

2.10.  Rohkem teavet isikuandmete töötlemise kohta Regionaalhaiglas on leitav SIIN.